29 yanvar tarixində keçiriləcək sınaq imtahanının mövzuları
Dərc olunub: 16 yanvar 2017 Baxış sayı: 2092


11-Cİ SİNİFİN MÖVZULARI Azərbaycan bölməsi
I QRUP
 
Riyaziyyat
Naturalədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Faiz. Nisbət tənasüb. Həqiqi ədədlər. Tam cəbr ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Cəbri kəsrlər. Kvadrat köklər. Tənliklər. Tənliklər sistemi. Bərabərsizlik.Silsilə. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Çevrə. Dördbucaqlılar.
Fizika
10 sinif. Bərabərsürətli hərəkət.Bərabərtəcilli hərəkət. Əyrixətli hərəkət. Nyutonun qanunları. Statika.İmpuls.İş.Güc.Təzyiq. Molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsasları.Termodinamikanın əsasları
11 sinif. Bərabərsürətli hərəkət.Bərabərtəcilli hərəkət. Əyrixətli hərəkət. Nyutonun qanunları. Statika.İmpuls.İş.Güc.Təzyiq. Molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsasları.Termodinamikanın əsasları
Kimya
10 sinif 1.Kimyanın ilk anlayışı. 2.Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu. 3. Dövri qanun. Atomun quruluşu. 4. Kimyəvi rabitəş Oksidləşmə dərəcəsi. 5. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı və istilik effekti. 6. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları. 7. Kimyəvi reaksiyaların sürəti, kimyəvi tarazlıq. 8. Məhlullar. 9. Elektrolitik dissosiasiya, elektroliz, hidroliz. 10. Oksidlər, əsaslar, turşular, duzlar. 11. Hidrogen. oksigen. su. 12. Halogenlər.Xlor. Qeyri –metalların ümumi xarakteristikası. 13. Kükürd və onun birləşmələri. Sulfat turşusu.
11 sinif 1.Kimyanın ilk anlayışı. 2.Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu. 3. Dövri qanun. Atomun quruluşu. 4. Kimyəvi rabitəş Oksidləşmə dərəcəsi. 5. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı və istilik effekti. 6. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları. 7. Kimyəvi reaksiyaların sürəti, kimyəvi tarazlıq. 8. Məhlullar. 9. Elektrolitik dissosiasiya, elektroliz, hidroliz. 10. Oksidlər, əsaslar, turşular, duzlar.11. Hidrogen. oksigen. su. 12. Halogenlər.Xlor. Qeyri –metalların ümumi xarakteristikası. 13. Kükürd və onun birləşmələri. Sulfat turşusu.
Azərbaycan dili
11 sinif. Fonetika – Cümlə üzüvlərinə qədər
10 sinif.Fonetikadan – Köməkçi nitq hissələrinə qədər
İngilis dili
11 sinif. İsim. Əvəzlik. Təyin edicilər.Zamanlar.Mürəkkəb tamamlıq.Məchul növ.Modal fellər
10 sinif. İsim.Mübtəda. Xəbər uzlaşması. Əvəzlik. Təyin edicilər. Mürəkkəb tamamlıq. Zamanlar.Modal fellər

II QRUP
Azərbaycan dili
11 sinif. Fonetika – Cümlə üzüvlərinə qədər
10 sinif.Fonetikadan – Köməkçi nitq hissələrinə qədər
Riyaziyyat
Naturalədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Faiz. Nisbət tənasüb. Həqiqi ədədlər. Tam cəbr ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Cəbri kəsrlər. Kvadrat köklər. Tənliklər. Tənliklər sistemi. Bərabərsizlik.Silsilə. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Çevrə. Dördbucaqlılar.
Coğrafiya
11 sinif. Coğrafiyanın predmeti.Plan xəritə qlobus. Yerin illik və sutkalıq hərəkəti. Yerin daxili qurluşu. Litosfer.Relyef.Atmosfe.Hidrosfer.Biosfer.Materiklər və okeanlar. Azərbaycan Respublikasının fiziki coğrafiyası.
10 sinif Coğrafiyanın predmeti.Plan xəritə qlobus. Yerin illik və sutkalıq hərəkəti. Yerin daxili qurluşu. Litosfer.Relyef.Atmosfe.Hidrosfer.Biosfer.Materiklər və okeanlar.
Az. Tarixi
Azərbaycan tarixi:
İbtidai icma cəmiyyəti, Azərbaycan qədim dövrdə, Azərbaycan III-XI əsrlərdə, Azərbaycan XI-XV əsrlərdə, Azərbaycan XV-XVII.Səfəvilər dövləti. Azərbaycan XVIII əsrdə Xanlıqlar
İngilis dili
11 sinif. İsim. Əvəzlik. Təyin edicilər.Zamanlar.Mürəkkəb tamamlıq.Məchul növ.Modal fellər
10 sinif. İsim.Mübtəda. Xəbər uzlaşması. Əvəzlik. Təyin edicilər. Mürəkkəb tamamlıq. Zamanlar.Modal fellər
III QRUP
Azərbaycan dili
11 sinif. Fonetika – Cümlə üzüvlərinə qədər
10 sinif.Fonetikadan – Köməkçi nitq hissələrinə qədər
Riyaziyyat
Naturalədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Faiz. Nisbət tənasüb. Həqiqi ədədlər. Tam cəbr ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Cəbri kəsrlər. Kvadrat köklər. Tənliklər. Tənliklər sistemi. Bərabərsizlik.Silsilə. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Çevrə. Dördbucaqlılar.
Tarix
Ümumdünya tarixi:
Qədim şərq və Antik dövr. Şərq ölkələri və Türk dövlətləri III-XVII əsrlərdə. Qərbi Avropa xalqları V-XI və XI-XV əsrlərdə.Böyük coğrafi kəşflər. Avropa reformasiyası.Nidelnad Burjua inqilabı. Rusiya və Baltikyani xalqlar. Reç-Pospolita.İngiltərə və Fransa XVII-XVIII əsrlərdə.
Azərbaycan tarixi:
İbtidai icma cəmiyyəti, Azərbaycan qədim dövrdə, Azərbaycan III-XI əsrlərdə, Azərbaycan XI-XV əsrlərdə, Azərbaycan XV-XVII.Səfəvilər dövləti.
Ədəbiyyat
11 sinif. Şifahi xalq ədəbiyyatı – A.Ələsgər. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
10 sinif. Şifahi xalq ədəbiyyatı – A.Ələsgər.
İngilis dili
11 sinif. İsim. Əvəzlik. Təyin edicilər.Zamanlar.Mürəkkəb tamamlıq.Məchul növ
10 sinif. İsim.Mübtəda. Xəbər uzlaşması. Əvəzlik. Təyin edicilər. Mürəkkəb tamamlıq. Zamanlar.Modal fellər
 
IV QRUP
 Riyaziyyat
Naturalədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Faiz. Nisbət tənasüb. Həqiqi ədədlər. Tam cəbr ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Cəbri kəsrlər. Kvadrat köklər. Tənliklər. Tənliklər sistemi. Bərabərsizlik.Silsilə. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Çevrə. Dördbucaqlılar.
 
 Kimya
10 sinif 1.Kimyanın ilk anlayışı. 2.Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu. 3. Dövri qanun. Atomun quruluşu. 4. Kimyəvi rabitəş Oksidləşmə dərəcəsi. 5. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı və istilik effekti. 6. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları. 7. Kimyəvi reaksiyaların sürəti, kimyəvi tarazlıq. 8. Məhlullar. 9. Elektrolitik dissosiasiya, elektroliz, hidroliz. 10. Oksidlər, əsaslar, turşular, duzlar. 11. Hidrogen. oksigen. su. 12. Halogenlər.Xlor. Qeyri –metalların ümumi xarakteristikası. 13. Kükürd və onun birləşmələri. Sulfat turşusu.
11 sinif 1.Kimyanın ilk anlayışı. 2.Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu. 3. Dövri qanun. Atomun quruluşu. 4. Kimyəvi rabitəş Oksidləşmə dərəcəsi. 5. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı və istilik effekti. 6. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları. 7. Kimyəvi reaksiyaların sürəti, kimyəvi tarazlıq. 8. Məhlullar. 9. Elektrolitik dissosiasiya, elektroliz, hidroliz. 10. Oksidlər, əsaslar, turşular, duzlar.11. Hidrogen. oksigen. su. 12. Halogenlər.Xlor. Qeyri –metalların ümumi xarakteristikası. 13. Kükürd və onun birləşmələri. Sulfat turşusu.
Biologiya
11 sinif. Anatomiya proqramı bütövlüklə
10 sinif.Balıqlar.Suda-quruda yaşayanlar.Sürünənlər.  Quşlar. Məməlilər
Azərbaycan dili
11 sinif. Fonetika – Cümlə üzüvlərinə qədər
10 sinif.Fonetikadan – Köməkçi nitq hissələrinə qədər
Fizika
10 sinif. Bərabərsürətli hərəkət.Bərabərtəcilli hərəkət. Əyrixətli hərəkət. Nyutonun qanunları. Statika.İmpuls.İş.Güc.Təzyiq. Molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsasları.Termodinamikanın əsasları
11 sinif. Bərabərsürətli hərəkət.Bərabərtəcilli hərəkət. Əyrixətli hərəkət. Nyutonun qanunları. Statika.İmpuls.İş.Güc.Təzyiq. Molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsasları.Termodinamikanın əsasları
 
11-Cİ SİNİFİN MÖVZULARI Rus bölməsi
I QRUP
 Математика
Натуральные числ – Тригонометрия. Основные понятия геометрически – Площади фигур
Физика
Прямолинейное равномерное движение. Движение по окружности. Законы Ньютона. Импульс, энергия, работа и мощьность. Аэрогидростатика. Аэрогидродинамика. МКТ.
Химия
11 класс 1,Первоначальные химические понятия, 2,Количество вещества, закон Авогадро, 3,Периодический закон , строение атома, 4,Химическая связь и степень окисления, 5,Классификация химических реакций и тепловой эффект,реакции. 6.Окисления и восстановления. 7.Скорость химических реакций, 8.Растворы, 9. Электролитическая диссоциация, электролиз, гидролиз солей. 10. Оксиды, основания, кислоты, соли. 11. Водород. кислород.вода. 12. Галогены. хлор. 13. Сера и ее соединения. Серная кислота
10 класс 1,Первоначальные химические понятия, 2,Количество вещества, закон Авогадро, 3,Периодический закон , строение атома, 4,Химическая связь и степень окисления, 5,Классификация химических реакций и тепловой эффект,реакции. 6.Окисления и восстановления. 7.Скорость химических реакций, 8.Растворы, 9. Электролитическая диссоциация, электролиз, гидролиз солей. 10. Оксиды, основания, кислоты, соли. 
Руский язык
Глагол, глагольные формы (причастие, деепричастие) Наречие
Английский язык
11 sinif. İsim. Əvəzlik. Təyin edicilər.Zamanlar.Mürəkkəb tamamlıq.Məchul növ.Modal fellər
10 sinif. İsim.Mübtəda. Xəbər uzlaşması. Əvəzlik. Təyin edicilər. Mürəkkəb tamamlıq. Zamanlar.Modal fellər

II QRUP
Русский язык
Глагол, глагольные формы (причастие, деепричастие) Наречие
Матем.
Натуральные числ – Тригонометрия. Основные понятия геометрически – Площади фигур
Географ.
Физическая география материков и океанов.Оболочки Земли
История
1. Государство Албания и Атропатена. 2. Государство Манна. 3. Азербайджан в составе Сасанидов. 4. Азербайджан в составе Арабского Халифата. 5. Азербайджан в IX- XI века. 6. Походы Сельджуков. 7. Государство Ширваншахов – Эльденезов. 8. Походы Монахов на Джалаладдина. 9. Государство Хулагидов и Реформы Газах Хана. 10. Азербайджан в XIX-XV веках. 11. Государство Каракоюнлу и Аккоюнлу. 12. Ардебильское правление 13. Первобытнообщинный строй 14. Хуламиды 15. Шекинское правление 16. Каракоюнлу  17. Аккоюнлу
Английский язык
11 sinif. İsim. Əvəzlik. Təyin edicilər.Zamanlar.Mürəkkəb tamamlıq.Məchul növ.Modal fellər
10 sinif. İsim.Mübtəda. Xəbər uzlaşması. Əvəzlik. Təyin edicilər. Mürəkkəb tamamlıq. Zamanlar.Modal fellər
 
III QRUP
Рус яз.
Глагол, глагольные формы (причастие, деепричастие) Наречие
Матем.
Натуральные числ – Тригонометрия. Основные понятия геометрически – Площади фигур
История
1. Государство Албания и Атропатена. 2. Государство Манна. 3. Азербайджан в составе Сасанидов. 4. Азербайджан в составе Арабского Халифата. 5. Азербайджан в IX- XI века. 6. Походы Сельджуков. 7. Государство Ширваншахов – Эльденизов. 8. Походы Монахов на Джалаладдина. 9. Государство Хулагидов и Реформы Газах Хана. 10. Азербайджан в XIX-XV веках. 11. Государство Каракоюнлу и Аккоюнлу. 12. Ардебильское правление 13. Первобытнообщинный строй
1. Государства Белых и Западных. Гуннов и Гектюрков. 2. Хазарский Каганат. 3. Арабский Халифат 4. Древняя Греушя и Рим 5. Ешпет. 6. Занадная Европа. 7. Вщантия
Литература.
Островский, Салтыков-Щедрин, Достоевский,Тургенев, Некрасов.
Английский язык
11 sinif. İsim. Əvəzlik. Təyin edicilər.Zamanlar.Mürəkkəb tamamlıq.Məchul növ.Modal fellər
10 sinif. İsim.Mübtəda. Xəbər uzlaşması. Əvəzlik. Təyin edicilər. Mürəkkəb tamamlıq. Zamanlar.Modal fellər

IV QRUP
Мате.
Натуральные числ – Тригонометрия. Основные понятия геометрически – Площади фигур
 Химия
11 класс 1,Первоначальные химические понятия, 2,Количество вещества, закон Авогадро, 3,Периодический закон , строение атома, 4,Химическая связь и степень окисления, 5,Классификация химических реакций и тепловой эффект,реакции. 6.Окисления и восстановления. 7.Скорость химических реакций, 8.Растворы, 9. Электролитическая диссоциация, электролиз, гидролиз солей. 10. Оксиды, основания, кислоты, соли. 11. Водород. кислород.вода. 12. Галогены. хлор. 13. Сера и ее соединения. Серная кислота
10 класс 1,Первоначальные химические понятия, 2,Количество вещества, закон Авогадро, 3,Периодический закон , строение атома, 4,Химическая связь и степень окисления, 5,Классификация химических реакций и тепловой эффект,реакции. 6.Окисления и восстановления. 7.Скорость химических реакций, 8.Растворы, 9. Электролитическая диссоциация, электролиз, гидролиз солей. 10. Оксиды, основания, кислоты, соли. 
Биология
11 класс весь курс анатомии
10 класс. Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие
Русский язык
Глагол, глагольные формы (причастие, деепричастие) Наречие
Физика Прямолинейное равномерное движение. Движение по окружности. Законы Ньютона. Импульс, энергия, работа и мощьность. Аэрогидростатика. Аэрогидродинамика. МКТ.
скачать dle 10.4фильмы бесплатно
Yuxarı
  • Tərtibat:
  • aynursadiqova@list.ru