25 dekabr 2016-cı il tarixində keçiriləcək bilik yarışı və sınağın mövzuları
Dərc olunub: 21 dekabr 2016 Baxış sayı: 2386 (Azərbaycan və rus bölmələri üçün)

Qrup
Riyaziyyat: Natural ədədlər, Adi və onluq kəsrlər, Faiz. Nisbət. Tənasüb.Həqiqi ədədlər.Tam cəbri ifadələr, Çox-nin vuruqlara ayrılması. Cəbri kəsrlər. Kvadrat köklər. Birməchullu tənliklər sistemi. Həndəsənin əsas anlayışları, Üçbucaqlar .   Çevrə,Dördbucaqlılar
 
Fizika:  Düzxətli bərabərsürətli və bərabərtəcilli hərəkət, Çevrə üzrə hərəkət, Nyuton qanunları, Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkətlər, Elastiklik qüvvəsi, Sürtünmə qüvvəsi, sttaikaa, İmpuls, Enerji, Mexaniki iş Güc, Aero- hidrostatika, Aero hidrodinamika

Kimya:   Kimyanın ilk anlayışı, maddə miqdarı, avoqadro qanunu, dövri qanun, atomun quruluşu, kimyəvi rabitə, oksidləşmə dərəcəsi, kimyəvi reaksiyaların təsnifatı və istilik effekti,oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları, kimyəvi reaksiyaların sürəti, kimyəvi tarazlıq, məhlullar, elektrolitik dissosiasiya, elektroliz, hidroliz,oksidlər, əsaslar, turşular, duzlar
 
Azərbaycan dili: XI  Fonetikadan zərfə qədər    
                   IX-X sinif Fonetikadan  təsriflənən feilə qədər  
 
İngilis dili:  İsim. Əvəzlik. Təyin edicilər. Fel. Mürəkkəb tamamlıq, Mübtəda xəbər uzlaşması, zamanlar

II Qrup
Azərbaycan dili:   IX- X sinif  Fonetika-Təsriflənən feil
                     XI sinif Fonetika- Zərf

Riyaziyyat:   Natural ədədlər, Adi və onluq kəsrlər, Faiz. Nisbət. Tənasüb.Həqiqi ədədlər.Tam cəbri ifadələr, Çox-nin vuruqlara ayrılması. Cəbri kəsrlər. Kvadrat köklər. Birməchullu tənliklər sistemi. Həndəsənin əsas anlayışları, Üçbucaqlar . Çevrə,Dördbucaqlılar
 
Coğrafiya:   Coğrafiyanın predmeti.Plan xəritə qlobus. Yerin illik və sutqalıq hərəkəti. Yerin daxili qurluşu. Litosfer.Relyef.Atmosfe.Hidrosfer.Biosfer.Materiklər
 
Azərbaycan tarixi: İbtidai icma cəmiyyəti , Azərbaycan qədim dövrdə, Az-nın III-VII əsrlərdə , Az-nın Ərəb xilafətinin tərkibində, Az-nın  IX-XI əsrlər müstəqil dövlətçiliyin bərpası, Slavyanlıların yürüşü və Səlcuqlar dövrü, Az-nın XII-XIII ərslərdə(Eldənizlər dövləti Şirvanşahlar XII-XIV, Monqolların yürüşləri), Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu dövlətləri, Səfəvilər dövlətiXVI-XVII əsrin I yarısında

İngilis: dili:İsim. Əvəzlik. Təyin edicilər. Fel. Mürəkkəb tamamlıq, Mübtəda xəbər uzlaşması, zamanlar

III Qrup
Azərbaycan dili:   IX- X sinif    Fonetika- Təsriflənən feilXI sinif Fonetika –Zərf

Riyaziyyat: Natural ədədlər, Adi və onluq kəsrlər, Faiz. Nisbət. Tənasüb.Həqiqi ədədlər.Tam cəbri ifadələr, Çox-nin vuruqlara ayrılması. Cəbri kəsrlər. Kvadrat köklər. Birməchullu tənliklər sistemi. Həndəsənin əsas anlayışları, Üçbucaqlar . Çevrə,Dördbucaqlılar

Tarix:  Qədim Şərq, Antik dövrü, Şərq və Türk xalqları erkən orta əsrlərdə, Avropa erkən orta əsrlərdə
İbtidai icma cəmiyyəti , Azərbaycan qədim dövrdə, Az-nın III-VII əsrlərdə , Az-nın Ərəb xilafətinin tərkibində, Az-nın  IX-XI əsrlər müstəqil dövlətçiliyin bərpası, Slavyanlıların yürüşü və Səlcuqlar dövrü, Az-nın XII-XIII ərslərdə(Eldənizlər dövləti Şirvanşahlar XII-XIV, Monqolların yürüşləri), Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu dövlətləri, Səfəvilər dövlətiXVI-XVII əsrin I yarısında

Ədəbiyyat:  IX-X sinif:    Şifahi xalq ədəbiyyatı- M.Füzuli
              XI sinif: Şifahi xalq ədəbiyyatı- A.Ələsgər

İngilis dili: İsim. Əvəzlik. Təyin edicilər. Fel. Mürəkkəb tamamlıq, Mübtəda xəbər uzlaşması, zamanlar

IV Qrup
Riyaziyyat:    Natural ədədlər, Adi və onluq kəsrlər, Faiz. Nisbət. Tənasüb.Həqiqi ədədlər.Tam cəbri ifadələr, Çox-nin vuruqlara ayrılması. Cəbri kəsrlər. Kvadrat köklər. Birməchullu tənliklər sistemi. Həndəsənin əsas anlayışları, Üçbucaqlar . Çevrə,Dördbucaqlılar

Kimya: Kimyanın ilk anlayışı, maddə miqdarı, avoqadro qanunu, dövri qanun, atomun quruluşu, kimyəvi rabitə, oksidləşmə dərəcəsi, kimyəvi reaksiyaların təsnifatı və istilik effekti,oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları, kimyəvi reaksiyaların sürəti, kimyəvi tarazlıq, məhlullar, elektrolitik dissosiasiya, elektroliz, hidroliz,oksidlər, əsaslar, turşular, duzlar

Biologiya:  IX-X sinif İbtidailər. Bağırsaqboşluqlular.Qurdlar. Molyuskalar . Buğumayaqlılar. Neştərçə.
             XI sinif    İbtidailər. Bağırsaqboşluqlular.Qurdlar. Molyuskalar.Buğumayaqlılar.Xordalılar.Neştərçə.Balıqlar.Suda- quruda yaşayanlar.Sürünənlər.Quşlar.Məməlilər

Azərbaycan dili:    IX-X sinif    Fonetika- Təsriflənən feil
                      XI sinif       Fonetika- Zərf

Fizika:   Düzxətli bərabərsürətli və bərabərtəcilli hərəkət, Çevrə üzrə hərəkət, Nyuton qanunları, Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkətlər, Elastiklik qüvvəsi, Sürtünmə qüvvəsi, sttaikaa, İmpuls, Enerji, Mexaniki iş Güc, Aero- hidrostatika, Aero hidrodinamika
 
 

I QRUP
 
Математика: Натуральные числа, действительные числа, корни, алгебраические выражения, разложение на множители, проценты, основные геометрические понятия, треугольники
 
Физика: Импульс тела. Энергия. Механическая работа и мощность. Механические колебания и волны.
 
Химия:
XI- Первоначальные химические понятия, , количество вещества, закон Авогадро, Периодический закон , строение атома,
     химическая связь и степень окисления, классификация химических реакций и тепловой эффект,реакции окисления и
      восстановления, скорость химических реакций, растворы, электролитическая диссоциация, электролиз, гидролиз,оксиды,
      основания, кислоты, соли
IX-X-Первоначальные химические понятия, , количество вещества, закон Авогадро, Периодический закон , строение атома,
     химическая связь и степень окисления, классификация химических реакций и тепловой эффект,реакции окисления и
     восстановления, скорость химических реакций

Русский язык:  числительное, местоимение,глагол

Английский язык: the noun, pronoun, verb, complex object, tenses, agreement

II QRUP
Русский язык: числительное, местоимение,глагол

Математика: Натуральные числа, действительные числа, корни, алгебраические выражения, разложение на множители, проценты, основные геометрические понятия, треугольники

География: География материков и океанов, часовые пояса и градусная сетка

История: первобытное общество, древние государства Азербайджана, Азербайджан в составе Халифата, Азербайджан в IX- XI веках нашествие Сельджуков, государство Атабеков

Английский язык: the noun, pronoun, verb, complex object, tenses, agreementt

III QRUP
Русский язык: числительное, местоимение,глагол

Математика: Натуральные числа, действительные числа, корни, алгебраические выражения, разложение на множители, проценты, основные геометрические понятия, треугольники

История: первобытное общество, древние государства Азербайджана, Азербайджан в составе Халифата, Азербайджан в IX- XI веках нашествие Сельджуков, государство Атабеков, Древний Рим и Греция тюркские государства в Раннем средневековье Франкское государство и Франская империя, арабский халифат

Литература:Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь

Английский язык: the noun, pronoun, verb, complex object, tenses, agreement

IV QRUP
Математика: Натуральные числа, действительные числа, корни, алгебраические выражения, разложение на множители, проценты, основные геометрические понятия, треугольники

Химия: XI- Первоначальные химические понятия, , количество вещества, закон Авогадро, Периодический закон , строение атома,
        химическая связь и степень окисления, классификация химических реакций и тепловой эффект,реакции окисления и
        восстановления, скорость химических реакций, растворы, электролитическая диссоциация, электролиз, гидролиз,оксиды,
         основания, кислоты, соли
IX-X-  Первоначальные химические понятия, , количество вещества, закон Авогадро, Периодический закон , строение атома,
         химическая связь и степень окисления, классификация химических реакций и тепловой эффект,реакции окисления и
          восстановления, скорость химических реакций

Биология: IX-X-Простейшие. Кишечнополостные. Черви. Моллюски. Членистоногие. Хордовые:ланцетник.
             XI-Простейшие. Кишечнополостные. Черви. Моллюски. Членистоногие. Хордовые:ланцетник. Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся. Птицы. Млекопитающие. 
 
Русский язык: числительное, местоимение,глагол

Физика: Импульс тела. Энергия. Механическая работа и мощность. Механические колебания и волны.


скачать dle 10.4фильмы бесплатно
Yuxarı
  • Tərtibat:
  • aynursadiqova@list.ru