27 noyabr2016-ci il tarixində keçiriləcək ikinci sınaq imtahanının mövzuları
Dərc olunub: 02 noyabr 2016 Baxış sayı: 1474Azərbaycan bolməsi
I QRUP
 Riyaziyyat
1.Natural ədədlər. 2.Adi və onluq kəsrlər. 3.Faiz.Nisbət.Tənasüb. 4.Tam cəbri ifadələr. 5.Cox hədlinin vuruqlara ayrılması. 6.Cəbri kəsrlər. 7.Həndəsənin əsas anlayısları. 8.Ucbucaqlar
Fizika
11 sinif. Elastiki quvvə. Agırlıq qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi. Statika
9-10 sinif. Elastiki quvvə. Agırlıq qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi.
Kimya
11 sinif: 1.Ilkin anlayıs.Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu. 2.Atomun qurlusu. Dövrü sistem. 3.Kimyəvi rabitə. 4.Oksidləşmə dərəcəsi. 5.Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı istilik effekti.
6.Oksidləsmə reduksiya reaksiyaları. 7. Kimyəvi reaksiyaların sürəti kimyəvi tarazlıq. 8. Məhlullar
9-10 sinif:  1.Ilkin anlayıs.Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu. 2.Atomun qurlusu. Dövrü sistem. 3.Kimyəvi rabitə. 4.Oksidləşmə dərəcəsi. 5.Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı istilik effekti.
6.Oksidləsmə reduksiya reaksiyaları.
Azərbaycan dili
11 sinif: Fonetika-Əvəzlik
9-10 sinif: Fonetika - Say
Ingilis dili
İsim: Cəm, Tək formaları, Yiyəlik Halı (bütün formaları,qarşılıqlı əlaqəsi, cümlədə tapılması), cəm və tək isimlərlə söz birləşmələri, Düzgün cümləni tap (ismin cəminin, təkinin uzlaşması)
Əvəzlik: başlanğıc
Many, much, a lot of, a lot, few, little ve.s
Tərcümə, lüğət, dil vərdişlərinə dair mövzular


II QRUP
Azərbaycan dili
11 sinif:  Fonetika - Əvəzlik
9-10 sinif: Fonetika - Say
Riyaziyyat
1.Natural ədədlər. 2.Adi və onluq kəsrlər. 3.Faiz.Nisbət.Tənasüb. 4.Tam cəbri ifadələr. 5.Cox hədlinin vuruqlara ayrılması. 6.Cəbri kəsrlər. 7.Həndəsənin əsas anlayısları. 8.Ucbucaqlar
Coğrafiya
Atmosfer.Hidrosfer.Litosfer
Azərbaycan Tarixi
Azərbaycanda ibtidai icma qurlusu.Manna.Azərbaycanda iskit padsahlığı. Azərbaycan Midiya və Əhəməni imperiyasının dövründə Albaniya dövləti. Azərbaycan III-VII əsrlərdə
(Atropatena Albaniya,Sasanilərin dövrü,Girdiman dövləti)Azərbaycan xilafətinin tərkibində,Slavyanların Azərbaycana yürüşləri.Kitabi Dədə Qorqud dastanı Səlcuqlar və Azərbaycan Intibah mədəniyyəti.
Ingilis dili
İsim: Cəm, Tək formaları, Yiyəlik Halı (bütün formaları,qarşılıqlı əlaqəsi, cümlədə tapılması), cəm və tək isimlərlə söz birləşmələri, Düzgün cümləni tap (ismin cəminin, təkinin uzlaşması)
Əvəzlik: başlanğıc
Many, much, a lot of, a lot, few, little ve.s
Tərcümə, lüğət, dil vərdişlərinə dair mövzular

III QRUP
 Azərbaycan dili
11 sinif: Fonetika-Əvəzlik
9-10 sinif: Fonetika - Say
Riyaziyyat
1.Natural ədədlər. 2.Adi və onluq kəsrlər. 3.Faiz.Nisbət.Tənasüb. 4.Tam cəbri ifadələr. 5.Cox hədlinin vuruqlara ayrılması. 6.Cəbri kəsrlər. 7.Həndəsənin əsas anlayısları. 8.Ucbucaqlar
Tarix
Azərbaycanda ibtidai icma qurlusu.Manna.Azərbaycanda iskit padsahlığı. Azərbaycan Midiya və Əhəməni imperiyasının dövründə Albaniya dövləti. Azərbaycan III-VII ?srl?rd?
(Atropatena Albaniya,Sasanilərin dövrü,Girdiman dövləti)Azərbaycan xilafətinin tərkibində,Slavyanların Azərbaycana yürüşləri.Kitabi Dədə Qorqud dastanı.
Ibtidai icma qurlusu.Qədim Şərq,Antik dünya,feodal münasibətlərin meydana gəlməsi. Çin türk dövlətləri (Ağ Hun,Qərbi Hun.Göytürk,Uğur,Uyğur Xəzər,Qəznəvilər).
Ərəblər Avropa V XI əsrlərdə.Bizans mərkəzi və Şərqi Avropada dövlətlərin yaranması.
Ədəbiyyat
11 sinif Sifahi xalq ədəbiyyatı - Yeni dovr Azərbaycan ədəbiyyatı II mərhələ
9-10 sinif Sifahi xalq ədəbiyyatı-I.N?simi
Ingilis dili
İsim: Cəm, Tək formaları, Yiyəlik Halı (bütün formaları,qarşılıqlı əlaqəsi, cümlədə tapılması), cəm və tək isimlərlə söz birləşmələri, Düzgün cümləni tap (ismin cəminin, təkinin uzlaşması)
Əvəzlik: başlanğıc
Many, much, a lot of, a lot, few, little ve.s
Tərcümə, lüğət, dil vərdişlərinə dair mövzular

IV QRUP
 Riyaziyyat
1.Natural ədədlər. 2.Adi və onluq kəsrlər. 3.Faiz.Nisbət.Tənasüb. 4.Tam cəbri ifadələr. 5.Cox hədlinin vuruqlara ayrılması. 6.Cəbri kəsrlər. 7.Həndəsənin əsas anlayısları. 8.Ucbucaqlar
Kimya
11 sinif: 1.Ilkin anlayıs.Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu. 2.Atomun qurlusu. Dövrü sistem. 3.Kimyəvi rabitə. 4.Oksidləşmə dərəcəsi. 5.Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı istilik effekti.
6.Oksidləsmə reduksiya reaksiyaları. 7. Kimyəvi reaksiyaların sürəti kimyəvi tarazlıq. 8. Məhlullar
9-10 sinif:  1.Ilkin anlayıs.Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu. 2.Atomun qurlusu. Dövrü sistem. 3.Kimyəvi rabitə. 4.Oksidləşmə dərəcəsi. 5.Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı istilik effekti.
6.Oksidləsmə reduksiya reaksiyaları.
Biologiya
Yosunlar.Mamırlar.Qıjıkimilər.Örtülü toxumlar.Çılpaq toxumlular.Göbələklər.Şibyələr.
Azərbaycan dili
11 sinif: Fonetika-Əvəzlik
9-10 sinif: Fonetika - Say
Fizika
11 sinif. Elastiki quvvə. Ağırlıq qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi. Statika
9-10 sinif. Elastiki quvvə. Ağırlıq qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi.
 
 V qrup
Azərbaycan dili
11 sinif: Fonetika-Əvəzlik
9-10 sinif: Fonetika - Say
Riyaziyyat 
1.Natural ədədlər. 2.Adi və onluq kəsrlər. 3.Faiz.Nisbət.Tənasüb. 4.Tam cəbri ifadələr. 5.Cox hədlinin vuruqlara ayrılması. 6.Cəbri kəsrlər. 7.Həndəsənin əsas anlayışları. 8.Uçbucaqlar
Ingilis dili
İsim: Cəm, Tək formaları, Yiyəlik Halı (bütün formaları,qarşılıqlı əlaqəsi, cümlədə tapılması), cəm və tək isimlərlə söz birləşmələri, Düzgün cümləni tap (ismin cəminin, təkinin uzlaşması)
Əvəzlik: başlanğıc
Many, much, a lot of, a lot, few, little ve.s
Tərcümə, lüğət, dil vərdişlərinə dair mövzular
 
 
Русский сектор
I группа
 Математика
9-10. Натуральные числа  Основные понятия геометрии. Треугольники.
11. Натуральные числа. Разложение многочлена на множители. Основные понятия геометрии. Треугольники.
Физика
Равномерное и равномерное движение. Движение по окружности. Законы Ньютона. Сила тяжести. Сила упругости. Сила трения. Простые механизмы.
Химия
11 класс: 1 Первоначальные химические понятия. Количество вещества. Закон Авогадро.  2.Строение атома. Периодический закон и периодическая система. 3.Химическая связь. 4.Степень окисления. 5.Классификация химических реакций и тепловой эффект.
6.Окислительно-восстановительные реакции. 7. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 8. Растворы
9-10 класс:  1 Первоначальные химические понятия. Количество вещества. Закон Авогадро.  2.Строение атома. Периодический закон и периодическая система. 3.Химическая связь. 4.Степень окисления. 5.Классификация химических реакций и тепловой эффект.
6.Окислительно-восстановительные реакции. 
 Русский язык
Орфография. Имя существительное., Имя прилагательное. 
Английский язык
Существительное, единственное и множественное число, родительный падеж (все формы, взаимная связь, нахождение родительного падежа в предложении. )Найти правильное предложение. Согласование подлежащего со сказуемым. 
Местоимение 
маny, much, a lot of, few, little И др.
Перевод, слова

II группа
 Русский язык
Орфография. Имя существительное. Имя прилагательное. 
 Математика
9-10. Натуральные числа  Основные понятия геометрии. Треугольники.
11. Натуральные числа. Разложение многочлена на множители. Основные понятия геометрии. Треугольники.
География
Литосфера. Географическая карта.
История
Первобытное общество. Феодальные отношения. Рабовладельческий строй. Сасаниды, арабы, сельджуки.
Английский язык
Существительное, единственное и множественное число, родительный падеж (все формы, взаимная связь, нахождение родительного падежа в предложении. )Найти правильное предложение. Согласование подлежащего со сказуемым. 
Местоимение 
маny, much, a lot of, few, little И др.
Перевод, слова
 

III группа
 Русский язык
Орфография. Имя существительное.,Имя прилагательное
Математика
9-10. Натуральные числа  Основные понятия геометрии. Треугольники.
11. Натуральные числа. Разложение многочлена на множители. Основные понятия геометрии. Треугольники.
История
Первобытное общество. Древние государства Азербайджана, Феодальные отношения, Сасаниды, Арабы.
 Литература
Ломоносов, Радищев, Карамзин, Державин, Фонвизин, Жуковский
Английский язык
Существительное, единственное и множественное число, родительный падеж (все формы, взаимная связь, нахождение родительного падежа в предложении. )Найти правильное предложение. Согласование подлежащего со сказуемым. 
Местоимение 
маny, much, a lot of, few, little И др.
Перевод, слова
 
IV группа 
 Математика
9-10. Натуральные числа  Основные понятия геометрии. Треугольники.
11. Натуральные числа. Разложение многочлена на множители. Основные понятия геометрии. Треугольники.
Химия
ОВР. Классификация химических реакций,. Тепловой эффект. Химические реакции.
Биология
Водоросли. Мхи. Папоротники. Покрытосеменные. Голосеменные. Грибы. Лишайники. 
Русский язык
Орфография. Имя существительное., Имя прилагательное. 
Физика
Равномерное и равномерное движение. Движение по окружности. Законы Ньютона. Сила тяжести. Сила упругости. Сила трения. Простые механизмы.
 

 V группа 
 Русский язык
Орфография. Имя существительное., Имя прилагательное. 
Математика
9-10. Натуральные числа  Основные понятия геометрии. Треугольники.
11. Натуральные числа. Разложение многочлена на множители. Основные понятия геометрии. Треугольники.
 Английский язык
Существительное, единственное и множественное число, родительный падеж (все формы, взаимная связь, нахождение родительного падежа в предложении. )Найти правильное предложение. Согласование подлежащего со сказуемым. 
Местоимение 
маny, much, a lot of, few, little И др.
Перевод, слова
скачать dle 10.4фильмы бесплатно
Yuxarı
  • Tərtibat:
  • aynursadiqova@list.ru