28.02.2018 mövzu sınaq imtahanın mövzuları
Dərc olunub: 08 fevral 2018 Baxış sayı: 558


Azərbaycan bölməsi

I QRUP

Riyaziyyat :

X sinif : Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Faiz. Nisbət tənasüb. Həqiqi ədədlər. Tam cəbr ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Cəbri kəsrlər. Kvadrat köklər. Tənliklər. Tənliklər sistemi. Bərabərsizlik.Silsilə.Funksiyalar,Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Çevrə. Dördbucaqlılar. Fiqurların sahəsi.

XI sinif: Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Faiz. Nisbət tənasüb. Həqiqi ədədlər. Tam cəbr ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Cəbri kəsrlər. Kvadrat köklər. Tənliklər. Tənliklər sistemi. Bərabərsizlik.Silsilə.Funksiyalar,Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Çevrə. Dördbucaqlılar. Fiqurların sahəsi.Triqonometriya

 

Fizika

X sinif : Bərabərsürətli hərəkət.Bərabərtəcilli hərəkət. Əyrixətli hərəkət. Nyutonun qanunları. Statika.İmpuls.İş.Güc.Təzyiq. Molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsasları.Termodinamikanın əsasları

XI sinif : Bərabərsürətli hərəkət.Bərabərtəcilli hərəkət. Əyrixətli hərəkət. Nyutonun qanunları. Statika.İmpuls.İş.Güc.Təzyiq. Molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsasları.Termodinamikanın əsasları, Doymuş və doymamış buxar,Bərk cisim və mayelərin xassələri,Elektrik yükü, Elektrik sahəsi,Elektrik tutumu,Elektrik sahəsinin enerjisi.

 

Kimya

X sinif : 1.Kimyanın ilk anlayışı. 2.Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu. 3. Dövri qanun. Atomun quruluşu. 4. Kimyəvi rabitəş Oksidləşmə dərəcəsi. 5. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı və istilik effekti. 6. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları. 7. Kimyəvi reaksiyaların sürəti, kimyəvi tarazlıq. 8. Məhlullar. 9. Elektrolitik dissosiasiya, elektroliz, hidroliz. 10. Oksidlər, əsaslar, turşular, duzlar.

XI sinif : 1.Kimyanın ilk anlayışı. 2.Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu. 3. Dövri qanun. Atomun quruluşu. 4. Kimyəvi rabitəş Oksidləşmə dərəcəsi. 5. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı və istilik effekti. 6. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları. 7. Kimyəvi reaksiyaların sürəti, kimyəvi tarazlıq. 8. Məhlullar. 9. Elektrolitik dissosiasiya, elektroliz, hidroliz. 10. Oksidlər, əsaslar, turşular, duzlar.11. Hidrogen. oksigen. su. 12. Halogenlər.Xlor. Qeyri –metalların ümumi xarakteristikası. 13. Kükürd və onun birləşmələri. Sulfat turşusu.

 

Azərbaycan dili

X sinif- Fonetikadan - Morfoloji təhlil

XI sinif- Fonetikadan - Cümlə üzvləri

 

İngilis dili

X sinif- İsim.Mübtəda və Xəbər uzlaşması. Əvəzlik. Təyin edicilər. Mürəkkəb tamamlıq. Zamanlar.Modal fellər.Məchul növ

XI sinif- İsim. Mübtəda və Xəbər uzlaşması. Əvəzlik. Təyin edicilər.Zamanlar.Mürəkkəb tamamlıq.Məchul növ.Modal fellər. So do I neither do I tipli cümlələr.

II QRUP

Azərbaycan dili

X sinif- Fonetikadan - Morfoloji təhlil

XI sinif- Fonetikadan - Cümlə üzvləri

Riyaziyyat :

X sinif : Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Faiz. Nisbət tənasüb. Həqiqi ədədlər. Tam cəbr ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Cəbri kəsrlər. Kvadrat köklər. Tənliklər. Tənliklər sistemi. Bərabərsizlik.Silsilə.Funksiyalar,Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Çevrə. Dördbucaqlılar. Fiqurların sahəsi.

XI sinif: Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Faiz. Nisbət tənasüb. Həqiqi ədədlər. Tam cəbr ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Cəbri kəsrlər. Kvadrat köklər. Tənliklər. Tənliklər sistemi. Bərabərsizlik.Silsilə.Funksiyalar,Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Çevrə. Dördbucaqlılar. Fiqurların sahəsi.Triqonometriya

Coğrafiya

IX sinif:Coğrafi kəşflərdən tətqiqatlara doğru, Xəritələr və onlar üzərində təsvir üsulları,Yerin hərəkəti və onun coğrafi nəticələri, Yerin fəal tektonik təbəqəsi, Atmosfer, Yerin su təbəqəsi, Biosfer.

X sinif: Coğrafi kəşflərdən tətqiqatlara doğru, Xəritələr və onlar üzərində təsvir üsulları,Yerin hərəkəti və onun coğrafi nəticələri, Yerin fəal tektonik təbəqəsi, Atmosfer, Yerin su təbəqəsi, Biosfer, Dünya ölkələrinin təsnifatı,Əhali və təsərrüfatın ərazi təşkili,Ekoloji mühit və onun mühafizəsi.

XI sinif: Coğrafiyanın predmeti.Plan xəritə qlobus. Yerin illik və sutkalıq hərəkəti. Yerin daxili qurluşu. Litosfer.Relyef.Atmosfer.Hidrosfer.Biosfer.Materiklər və okeanlar. Azərbaycan Respublikasının fiziki coğrafiyası. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi və Sosial coğrafiyası.

Az. Tarixi IX-X kurikulum

İbtidai icma cəmiyyəti, Azərbaycan qədim dövrdə, Azərbaycan III-XI əsrlərdə, Azərbaycan XI-XV əsrlərdə, Azərbaycan XV-XVII.Səfəvilər dövləti. Azərbaycan XVIII əsrdə XanlıqlarAzərbaycanın bölüşdürülməsi, Qərbi Avropa xalqları V-XI və XI-XV əsrlərdə.Böyük coğrafi kəşflər. Avropa reformasiyası.Nidelnad Burjua inqilabı.Moğol imperiyası, Çin və Yaponiya XVII əsrlərdə,Əfşarla və Qacarlar imperiyası XVIII əsr. III-XVII əsrlərin memarlıq abidələri

XI sinif və məzunlar

İbtidai icma cəmiyyəti, Azərbaycan qədim dövrdə, Azərbaycan III-XI əsrlərdə, Azərbaycan XI-XV əsrlərdə, Azərbaycan XV-XVII.Səfəvilər dövləti. Azərbaycan XVIII əsrdə XanlıqlarAzərbaycanın bölüşdürülməsi, Azərbaycan XIX əsrin 30-50-ci illərində,XIX əsrin 40-cı illərinin islahatları,Azərbaycan XIX əsrin II yarısında.

 

İngilis dili

X sinif- İsim.Mübtəda və Xəbər uzlaşması. Əvəzlik. Təyin edicilər. Mürəkkəb tamamlıq. Zamanlar.Modal fellər.Məchul növ

XI sinif- İsim. Mübtəda və Xəbər uzlaşması. Əvəzlik. Təyin edicilər.Zamanlar.Mürəkkəb tamamlıq.Məchul növ.Modal fellər. So do I neither do I tipli cümlələr.

 

 

 

III QRUP

Azərbaycan dili

X sinif- Fonetikadan - Morfoloji təhlil

XI sinif- Fonetikadan - Cümlə üzvləri

Riyaziyyat :

X sinif : Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Faiz. Nisbət tənasüb. Həqiqi ədədlər. Tam cəbr ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Cəbri kəsrlər. Kvadrat köklər. Tənliklər. Tənliklər sistemi. Bərabərsizlik.Silsilə.Funksiyalar,Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Çevrə. Dördbucaqlılar. Fiqurların sahəsi.

XI sinif: Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Faiz. Nisbət tənasüb. Həqiqi ədədlər. Tam cəbr ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Cəbri kəsrlər. Kvadrat köklər. Tənliklər. Tənliklər sistemi. Bərabərsizlik.Silsilə.Funksiyalar,Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Çevrə. Dördbucaqlılar. Fiqurların sahəsi.Triqonometriya

Tarix : XI sinif və məzunlar

Ümumdünya tarixi:

Qədim şərq və Antik dövr. Şərq ölkələri və Türk dövlətləri III-XVII əsrlərdə. Qərbi Avropa xalqları V-XI və XI-XV əsrlərdə.Böyük coğrafi kəşflər. Avropa reformasiyası.Nidelnad Burjua inqilabı. Rusiya və Baltikyani xalqlar. Reç-Pospolita.İngiltərə və Fransa,Rusiya XVII-XVIII əsrlərdə.

Azərbaycan tarixi:

İbtidai icma cəmiyyəti, Azərbaycan qədim dövrdə, Azərbaycan III-XI əsrlərdə, Azərbaycan XI-XV əsrlərdə, Azərbaycan XV-XVII.Səfəvilər dövləti, Azərbaycan XVIII əsrdə XanlıqlarAzərbaycanın bölüşdürülməsi, Azərbaycan XIX əsrin 30-50-ci illərində,XIX əsrin 40-cı illərinin islahatları,Azərbaycan XIX əsrin II yarısında.

 

Ədəbiyyat

X sinif- Şifahi xalq ədəbiyyatı – Nəcəf bəy Vəzirov. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

XI sinif- Şifahi xalq ədəbiyyatı – Məhəmməd Hüseyn Şəhriyara qədər.

 

İngilis dili

X sinif- İsim.Mübtəda və Xəbər uzlaşması. Əvəzlik. Təyin edicilər. Mürəkkəb tamamlıq. Zamanlar.Modal fellər.Məchul növ

XI sinif- İsim. Mübtəda və Xəbər uzlaşması. Əvəzlik. Təyin edicilər.Zamanlar.Mürəkkəb tamamlıq.Məchul növ.Modal fellər. So do I neither do I tipli cümlələr.

 

 

IV QRUP

Riyaziyyat :

X sinif : Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Faiz. Nisbət tənasüb. Həqiqi ədədlər. Tam cəbr ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Cəbri kəsrlər. Kvadrat köklər. Tənliklər. Tənliklər sistemi. Bərabərsizlik.Silsilə.Funksiyalar,Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Çevrə. Dördbucaqlılar. Fiqurların sahəsi.

XI sinif: Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Faiz. Nisbət tənasüb. Həqiqi ədədlər. Tam cəbr ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Cəbri kəsrlər. Kvadrat köklər. Tənliklər. Tənliklər sistemi. Bərabərsizlik.Silsilə.Funksiyalar,Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Çevrə. Dördbucaqlılar. Fiqurların sahəsi.Triqonometriya

 

Kimya

X sinif : 1.Kimyanın ilk anlayışı. 2.Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu. 3. Dövri qanun. Atomun quruluşu. 4. Kimyəvi rabitəş Oksidləşmə dərəcəsi. 5. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı və istilik effekti. 6. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları. 7. Kimyəvi reaksiyaların sürəti, kimyəvi tarazlıq. 8. Məhlullar. 9. Elektrolitik dissosiasiya, elektroliz, hidroliz. 10. Oksidlər, əsaslar, turşular, duzlar.

XI sinif : 1.Kimyanın ilk anlayışı. 2.Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu. 3. Dövri qanun. Atomun quruluşu. 4. Kimyəvi rabitəş Oksidləşmə dərəcəsi. 5. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı və istilik effekti. 6. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları. 7. Kimyəvi reaksiyaların sürəti, kimyəvi tarazlıq. 8. Məhlullar. 9. Elektrolitik dissosiasiya, elektroliz, hidroliz. 10. Oksidlər, əsaslar, turşular, duzlar.11. Hidrogen. oksigen. su. 12. Halogenlər.Xlor. Qeyri –metalların ümumi xarakteristikası. 13. Kükürd və onun birləşmələri. Sulfat turşusu.

Biologiya

X sinif- Təkamül təlimi.Yer üzərində həyatın əmələ gəlməsi.

XI sinif- Onurğasızların zoologiyası. İbtidailər , bağırsaqboşluqlar, qurdlar, molyuskalar, buğumayaqlılar.

Azərbaycan dili

X sinif- Fonetikadan - Morfoloji təhlil

XI sinif- Fonetikadan - Cümlə üzvləri

 

Fizika

X sinif : Bərabərsürətli hərəkət.Bərabərtəcilli hərəkət. Əyrixətli hərəkət. Nyutonun qanunları. Statika.İmpuls.İş.Güc.Təzyiq. Molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsasları.Termodinamikanın əsasları

XI sinif : Bərabərsürətli hərəkət.Bərabərtəcilli hərəkət. Əyrixətli hərəkət. Nyutonun qanunları. Statika.İmpuls.İş.Güc.Təzyiq. Molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsasları.Termodinamikanın əsasları, Doymuş və doymamış buxar,Bərk cisim və mayelərin xassələri,Elektrik yükü, Elektrik sahəsi,Elektrik tutumu,Elektrik sahəsinin enerjisi.

 

11-Cİ SİNİFİN MÖVZULARI Rus bölməsi

I QRUP

Математика

X класс: Натуральные чисел – Системы уравнений. Основные понятия геометрии – Площади фигур.

XI класс: Натуральные чисел – Тригонометрия. Основные понятия геометрии –четырехугольника.

Физика

X класс : Прямолинейное равномерное движение. Движение по окружности. Законы Ньютона. Импульс, энергия, работа и мощность. Аэрогидростатика. Аэрогидродинамика. МКТ. Термодинамика. Насыщенный и ненасыщенный пар.

XI класс : Прямолинейное равномерное движение. Движение по окружности. Законы Ньютона. Импульс, энергия, работа и мощность. Аэрогидростатика. Аэрогидродинамика. МКТ. Термодинамика. Насыщенный и ненасыщенный пар. Свойство твердых тел и жидкостей.

 

Химия

X класс : 1,Первоначальные химические понятия, 2,Количество вещества, закон Авогадро, 3,Периодический закон , строение атома, 4,Химическая связь и степень окисления, 5,Классификация химических реакций и тепловой эффект,реакции. 6.Окисления и восстановления. 7.Скорость химических реакций, 8.Растворы, 9. Электролитическая диссоциация, электролиз, гидролиз солей. 10. Оксиды, основания, кислоты, соли.

XI класс : 1,Первоначальные химические понятия, 2,Количество вещества, закон Авогадро, 3,Периодический закон , строение атома, 4,Химическая связь и степень окисления, 5,Классификация химических реакций и тепловой эффект, реакции. 6.Окисления и восстановления. 7.Скорость химических реакций, 8.Растворы, 9. Электролитическая диссоциация, электролиз, гидролиз солей. 10. Оксиды, основания, кислоты, соли. 11. Водород. кислород. вода. 12. Галогены. хлор. 13. Сера и ее соединения. Серная кислота

Русский язык : Служебные части речи. Словосочетание.

Английский язык:

X класс: Существительное. Местоимение. Времена. Сложное дополнение. Страдательный залог. Модальные глаголы. Согласованные подлежащею сказуемым.

XI класс: Существительное. Местоимение. Времена. Сложное дополнение. Страдательный залог. Модальные глаголы. Согласованные подлежащею сказуемым. Предложения типа. So do I neither do I.

 

II QRUP

Русский язык : Служебные части речи. Словосочетание.

 

Математика.

X класс: Натуральные чисел – Системы уравнений. Основные понятия геометрии – Площади фигур.

XI класс: Натуральные чисел – Тригонометрия. Основные понятия геометрии –четырехугольника.

 

Географ.

Физическая география материков и океанов. Оболочки Земли. Физическая география Азербайджана.

 

История

1. Государство Албания и Атропатена. 2. Государство Манна. 3. Азербайджан в составе Сасанидов. 4. Азербайджан в составе Арабского Халифата. 5. Азербайджан в IX- XI века. 6. Походы Сельджуков. 7. Государство Ширваншахов – Эльденизов. 8. Походы Монахов на Джалаладдина. 9. Государство Хулагидов и Реформы Газах Хана. 10. Азербайджан в XIX-XV веках. 11. Государство Каракоюнлу и Аккоюнлу. 12. Ардебильское правление 13. Первобытнообщинный строй

1. Государства Белых и Западных. Гуннов и Гектюрков. 2. Хазарский Каганат. 3. Арабский Халифат 4. Древняя Греушя и Рим 5. Ешпет. 6. Занадная Европа. 7. Вщантия

 

Английский язык

X класс: Существительное. Местоимение. Времена. Сложное дополнение. Страдательный залог. Модальные глаголы. Согласованные подлежащею сказуемым.

XI класс: Существительное. Местоимение. Времена. Сложное дополнение. Страдательный залог. Модальные глаголы. Согласованные подлежащею сказуемым. Предложения типа. So do I neither do I.

 

III QRUP

Русский язык : Служебные части речи. Словосочетание.

 

Математика.

X класс: Натуральные числа – Системы уравнений. Основные понятия геометрии – Площади фигур.

XI класс: Натуральные чисел – Тригонометрия. Основные понятия геометрии – Площади фигур. четырехугольника.

История

1. Государство Албания и Атропатена. 2. Государство Манна. 3. Азербайджан в составе Сасанидов. 4. Азербайджан в составе Арабского Халифата. 5. Азербайджан в IX- XI века. 6. Походы Сельджуков. 7. Государство Ширваншахов – Эльденизов. 8. Походы Монахов на Джалаладдина. 9. Государство Хулагидов и Реформы Газах Хана. 10. Азербайджан в XIX-XV веках. 11. Государство Каракоюнлу и Аккоюнлу. 12. Ардебильское правление 13. Первобытнообщинный строй

1. Государства Белых и Западных. Гуннов и Гектюрков. 2. Хазарский Каганат. 3. Арабский Халифат 4. Древняя Греушя и Рим 5. Ешпет. 6. Занадная Европа. 7. Вщантия

 

Литература.

IX-X класс: Лермонтов. Гоголь.

XI класс: Лермонтов. Гоголь. Островский

 

Английский язык

X класс: Существительное. Местоимение. Времена. Сложное дополнение. Страдательный залог. Модальные глаголы. Согласованные подлежащею сказуемым.

XI класс: Существительное. Местоимение. Времена. Сложное дополнение. Страдательный залог. Модальные глаголы. Согласованные подлежащею сказуемым. Предложения типа. So do I neither do I.

 

IV QRUP

Мате.

X класс: Натуральные числа – Системы уравнений. Основные понятия геометрии – Площади фигур.

XI класс: Натуральные чисел – Тригонометрия. Основные понятия геометрии – Площади фигур. четырехугольника.

Химия

X класс : 1,Первоначальные химические понятия, 2,Количество вещества, закон Авогадро, 3,Периодический закон , строение атома, 4,Химическая связь и степень окисления, 5,Классификация химических реакций и тепловой эффект,реакции. 6.Окисления и восстановления. 7.Скорость химических реакций, 8.Растворы, 9. Электролитическая диссоциация, электролиз, гидролиз солей. 10. Оксиды, основания, кислоты, соли.

XI класс : 1,Первоначальные химические понятия, 2,Количество вещества, закон Авогадро, 3,Периодический закон , строение атома, 4,Химическая связь и степень окисления, 5,Классификация химических реакций и тепловой эффект, реакции. 6.Окисления и восстановления. 7.Скорость химических реакций, 8.Растворы, 9. Электролитическая диссоциация, электролиз, гидролиз солей. 10. Оксиды, основания, кислоты, соли. 11. Водород. кислород. вода. 12. Галогены. хлор. 13. Сера и ее соединения. Серная кислота

 

Биология

X класс : Эволюционная теория. Возникновение жизни на Земле.

XI класс : Зоология беспозвоночных. Простейшие. Кишечнополостные. Черви. Моллюски. Членистоногие.

 

Русский язык : Служебные части речи. Словосочетание.

 

Физика

X класс : Прямолинейное равномерное движение. Движение по окружности. Законы Ньютона. Импульс, энергия, работа и мощность. Аэрогидростатика. Аэрогидродинамика. МКТ. Термодинамика. Насыщенный и ненасыщенный пар.

XI класс : Прямолинейное равномерное движение. Движение по окружности. Законы Ньютона. Импульс, энергия, работа и мощность. Аэрогидростатика. Аэрогидродинамика. МКТ. Термодинамика. Насыщенный и ненасыщенный пар. Свойство твердых тел и жидкостей.

 

скачать dle 10.4фильмы бесплатно
Yuxarı
  • Tərtibat:
  • aynursadiqova@list.ru