14 yanvar abituriyent mövzu sınağın mövzuları
Dərc olunub: 04 yanvar 2018 Baxış sayı: 1576


 

IQrup

Riyaziyyat:X -Natural ədədlər, Adivə onluqkəsrlər, Faiz. Nisbət.Tənasüb.Həqiqiədədlər.Tamcəbri ifadələr, Çox-nin vuruqlara ayrılması.Cəbrikəsrlər.Kvadrat köklər.Birməchullu tənliklər sistemi.Bərabərsizlikər.Həndəsənin əsas anlayışları, Üçbucaqlar .Çevrə,Dördbucaqlılar

XI- Natural ədədlər, Adi və onluq kəsrlər, Faiz. Nisbət.Tənasüb.Həqiqiədədlər.Tam cəbri ifadələr, Çox-nin vuruqlara ayrılması.Cəbri kəsrlər.Kvadrat köklər.Birməchullu tənliklər sistemi.Bərabərsizlikər.Silsilə. Həndəsənin əsasanlayışları, Üçbucaqlar .Çevrə,Dördbucaqlılar

 

Fizika:X- Düzxətlibərabər sürətli və bərabər təcilli hərəkət, Çevrə üzrə hərəkət, Nyuton qanunları, Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkətlər, Elastiklik qüvvəsi, Sürtünmə qüvvəsi, Statistika, İmpuls, Enerji, Mexaniki iş Güc, Aero- hidrostatika, Aero hidrodinamika, MKN-in əsasları.

XI - Düzxətli bərabərsürətli və bərabərtəcilli hərəkət, Çevrə üzrə hərəkət, Nyuton qanunları, Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkətlər, Elastiklik qüvvəsi, Sürtünmə qüvvəsi, Statistika, İmpuls, Enerji, Mexaniki iş Güc, Aero- hidrostatika, Aero hidrodinamika, MKN-in əsasları. Termodinamikanın əsasları.

 

Kimya:X -Kimyanın ilk anlayışı, maddəmiqdarı, avoqadroqanunu, dövriqanun, atomunquruluşu, kimyəvirabitə, oksidləşmədərəcəsi, kimyəvi reaksiyaların təsnifatıvəistilikeffekti,oksidləşmə-reduksiyareaksiyaları, kimyəvireaksiyalarınsürəti, kimyəvitarazlıq, məhlullar.

XI - Kimyanın ilk anlayışı, maddəmiqdarı, avoqadroqanunu, dövriqanun, atomunquruluşu, kimyəvirabitə, oksidləşmədərəcəsi, kimyəvireaksiyalarıntəsnifatıvəistilikeffekti,oksidləşmə-reduksiyareaksiyaları, kimyəvireaksiyalarınsürəti, kimyəvitarazlıq, məhlullar, elektrolitikdissosiasiya, elektroliz, hidroliz,oksidlər, əsaslar, turşular, duzlar

 

Azərbaycandili:IX-XsinifFonetikadanköməkçinitqhissələrinəqədər

XIFonetikadansözbirləşməsinəqədər

 

İngilisdili:İsim. Əvəzlik.Təyinedicilər.Fel.Mürəkkəbtamamlıq, Mübtəda xəbəruzlaşması, zamanlar

 

II Qrup

Azərbaycandili:IX-Xsinif Fonetikadan köməkçi nitq hissələrinə qədər

XI Fonetikadan sözbirləşməsinə qədər

 

Riyaziyyat:X sinif -Naturalədədlər, Adi və onluqkəsrlər, Faiz. Nisbət.Tənasüb.Həqiqi ədədlər.Tam cəbri ifadələr, Çox-nin vuruqlara ayrılması.Cəbri kəsrlər.Kvadrat köklər.Bir məchullu tənliklər sistemi.Bərabərsizlikər.Həndəsənin əsas anlayışları, Üçbucaqlar .Çevrə,Dördbucaqlılar

XI- Naturalədədlər, Adi və onluq kəsrlər, Faiz. Nisbət.Tənasüb.Həqiqi ədədlər.Tam cəbri ifadələr, Çox-nin vuruqlara ayrılması.Cəbri kəsrlər.Kvadrat köklər.Bir məchullu tənliklər sistemi.Bərabərsizlikər.Silsilə. Həndəsənin əsas anlayışları, Üçbucaqlar .Çevrə,Dördbucaqlılar

 

Coğrafiya: 

IX – Dünya okeanı, Daxili sular, Azərbaycanın daxili suları, Biosfer, Azərbaycanın torpaq, bitki örtüyü, heyvanat aləmi, İqtisadi və sosial coğrafiya.

X – Coğrafi kəşflərdan tədqiqatlara doğru, Xəritələr və onlar üzərində təsvir üsulları, Yerin hərəkəti və onun coğrafi nəticələri, Yerin fəal tektonik təbəqəsi, Atmosfer, Yerin su təbəqəsi.

XI - Coğrafiyanın predmeti. Plan xəritə qlobus. Yerin illik sutkalıq hərəkəti. Yerin daxili qurluşu. Litosfer.Relyef.Atmosfer.Hidrosfer.Biosfer.Materiklər və Okeanlar.Azərbaycan Respublikasının fiziki coğrafiyası.

Azərbaycantarixi: İbtidai icma cəmiyyəti ,Azərbaycan qədim dövrdə, Azərbaycanın III-VII əsrlərdə , Az-nınƏrəbxilafətinintərkibində, Az-nın IX-XI əsrlərmüstəqildövlətçiliyinbərpası, SlavyanlılarınyürüşüvəSəlcuqlardövrü, Az-nın XII-XIII ərslərdə(Eldənizlər dövləti Şirvanşahlar XII-XIV, Monqolların yürüşləri), Qaraqoyunlu, Ağqoyunludövlətləri, SəfəvilərdövlətiXVI-XVII əsrin I yarısında, AzərbaycandaXanlıqlardövrü.

 

İngilisdili:İsim. Əvəzlik.Təyinedicilər.Fel.Mürəkkəbtamamlıq, Mübtədaxəbəruzlaşması, zamanlar

 

III Qrup

Azərbaycandili:IX-Xsinif Fonetikadan köməkçi nitq hissələrinə qədər

XI Fonetikadan söz birləşməsinə qədər

 

Riyaziyyat:Xsinif -Natural ədədlər, Adi və onluq kəsrlər, Faiz. Nisbət.Tənasüb.Həqiqi ədədlər.Tam cəbri ifadələr, Çox-nin vuruqlara ayrılması.Cəbrikəsrlər.Kvadrat köklər.Bir məchullu tənliklər sistemi.Bərabərsizlikər.Həndəsənin əsas anlayışları, Üçbucaqlar .Çevrə,Dördbucaqlılar

XI- Naturalədədlər, Adivəonluqkəsrlər, Faiz. Nisbət.Tənasüb.Həqiqiədədlər.Tamcəbriifadələr, Çox-nin vuruqlara ayrılması.Cəbri kəsrlər.Kvadrat köklər.Bir məchullu tənliklər sistemi.Bərabərsizlikər.Silsilə. Həndəsənin əsas anlayışları, Üçbucaqlar .Çevrə,Dördbucaqlılar

Tarix:X - Qədim Şərq, Antikdövrü, Şərq və Türk xalqları erkən orta əsrlərdə, Avropa erkən orta əsrlərdə

İbtidai icma cəmiyyəti ,Azərbaycan qədim dövrdə, Az-nın III-VII əsrlərdə , Az-nın Ərəb xilafətinin tərkibində, Az-nın IX-XI əsrlər müstəqil dövlətçiliyin bərpası, Slavyanlıların yürüşü və Səlcuqlar dövrü, Az-nın XII-XIII ərslərdə(Eldənizlər dövləti Şirvanşahlar XII-XIV, Monqolların yürüşləri), Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu dövlətləri, Səfəvilər dövlətiXVI-XVII əsrin I yarısında.

XI - Qədim Şərq, Antik dövrü, Şərq və Türk xalqları erkən orta əsrlərdə, Avropa erkən ortaəsrlərdə

İbtidai icma cəmiyyəti , Azərbaycan qədim dövrdə, Az-nın III-VII əsrlərdə , Az-nın Ərəb xilafətinin tərkibində, Az-nın IX-XI əsrlər müstəqil dövlətçiliyin bərpası, Slavyanlıların yürüşü və Səlcuqlar dövrü, Az-nın XII-XIII ərslərdə(Eldənizlər dövləti Şirvanşahlar XII-XIV, Monqollarınyürüşləri), Qaraqoyunlu, Ağqoyunludövlətləri, Səfəvilər dövlətiXVI-XVII əsrin I yarısında, Avropada feodalizm, Şəhərlərin yaranması, Böyük Coğrafi kəşflər, Xaç yürüşləri, Mərkəzləşmiş dövlətlərin yaranması, Şərq və Türk xalqları  orta əsrlərdə.

 

 

Ədəbiyyat: IX-X sinif: Şifahi xalq ədəbiyyatı- A.Ələsgərə qədər.

XI sinif: Şifahixalqədəbiyyatı- C.Məmmədquluzadəyəqədər.

 

İngilisdili:İsim. Əvəzlik.Təyinedicilər.Fel.Mürəkkəb tamamlıq, Mübtəda xəbər uzlaşması, zamanlar

 

IV Qrup

Riyaziyyat:Xsinif -Natural ədədlər, Adivəonluqkəsrlər, Faiz. Nisbət.Tənasüb.Həqiqi ədədlər.Tam cəbri ifadələr, Çox-nin vuruqlara ayrılması.Cəbri kəsrlər.Kvadrat köklər.Bir məchullu tənliklər sistemi.Bərabərsizlikər.Həndəsənin əsas anlayışları, Üçbucaqlar .Çevrə,Dördbucaqlılar

XI- Natural ədədlər, Adi və onluq kəsrlər, Faiz. Nisbət.Tənasüb.Həqiqi ədədlər.Tam cəbri ifadələr, Çox-nin vuruqlara ayrılması.Cəbri kəsrlər.Kvadrat köklər.Bir məchullu tənliklər sistemi.Bərabərsizlikər.Silsilə. Həndəsənin əsasanlayışları, Üçbucaqlar .Çevrə,Dördbucaqlılar

 

Kimya:X -Kimyanınilkanlayışı, maddəmiqdarı, avoqadroqanunu, dövriqanun, atomunquruluşu, kimyəvirabitə, oksidləşmədərəcəsi, kimyəvireaksiyalarıntəsnifatıvəistilikeffekti,oksidləşmə-reduksiyareaksiyaları, kimyəvireaksiyalarınsürəti, kimyəvitarazlıq, məhlullar.

XI - X -Kimyanınilkanlayışı, maddəmiqdarı, avoqadroqanunu, dövriqanun, atomunquruluşu, kimyəvirabitə, oksidləşmədərəcəsi, kimyəvireaksiyalarıntəsnifatıvəistilikeffekti,oksidləşmə-reduksiyareaksiyaları, kimyəvireaksiyalarınsürəti, kimyəvitarazlıq, məhlullar, elektrolitikdissosiasiya, elektroliz, hidroliz,oksidlər, əsaslar, turşular, duzlar

 

 

Biologiya:X sinif Sitologiya, Biokimya, Hüceyrənin bölünməsi.

XI sinif Hüceyrənin bölünməsi, Çoxalma və ontogenez, Təkamül nəzəriyyəsi, Antrpogenez.

 

Azərbaycandili:IX-XsinifFonetikadan köməkçi nitq hissələrinə qədər

XI Fonetikadan sözbirləşməsinə qədər

 

Fizika: X- Düzxətlibərabərsürətlivəbərabərtəcillihərəkət, Çevrəüzrəhərəkət, Nyutonqanunları, Ağırlıqqüvvəsinintəsirialtındahərəkətlər, Elastiklikqüvvəsi, Sürtünməqüvvəsi, Statistika, İmpuls, Enerji, MexanikiişGüc, Aero- hidrostatika, Aero hidrodinamika, MKN-in əsasları.

XI -Düzxətlibərabərsürətlivəbərabərtəcillihərəkət, Çevrəüzrəhərəkət, Nyutonqanunları, Ağırlıqqüvvəsinintəsirialtındahərəkətlər, Elastiklikqüvvəsi, Sürtünməqüvvəsi, Statistika, İmpuls, Enerji, MexanikiişGüc, Aero- hidrostatika, Aero hidrodinamika, MKN-in əsasları. Termodinamikanın əsasları.

 

 

I QRUP

 

Математика:X - Натуральные числа, действительные числа, корни, алгебраические выражения, разложение на множители, проценты, уравнения,основные геометрические понятия, треугольники

XI - Натуральные числа, действительные числа, корни, алгебраические выражения, разложение на множители, проценты, уравнения,системы уравнений,основные геометрические понятия, треугольники, окружность.

 

Физика:X -Прямолинейное равномерное и неравномерное движение. Равномерное движение по окружности. Законы Ньютона.Импульс тела. Энергия. Механическая работа и мощность.Механические колебания и волны.

XI - X - Прямолинейное равномерное и неравномерное движение. Равномерное движение по окружности. Законы Ньютона.Импульс тела. Энергия. Механическая работа и мощность.Механические колебания и волны, Аэрогидростатика.

 

Химия:

IX-X-Первоначальные химические понятия, , количество вещества, закон Авогадро, Периодический закон , строение атома,химическая связь и степень окисления, классификация химическихреакций и тепловой эффект,реакции окисления ивосстановления, скорость химических реакций

 

XI- Первоначальные химические понятия, , количество вещества, закон Авогадро, Периодический закон , строение атома,химическая связь и степень окисления, классификация химических реакций и тепловой эффект,реакции окисления ивосстановления, скорость химических реакций, растворы, электролитическая диссоциация, электролиз, гидролиз,оксиды,основания, кислоты, соли

 

Русский язык: местоимение,глаголи его формы

 

Английскийязык:The noun, Pronoun, Verb, Complex object, Tenses, Agreement, Quantifiers

 

II QRUP

Русский язык:местоимение,глаголи его формы

 

Математика:X - Натуральные числа, действительные числа, корни, алгебраические выражения, разложение на множители, проценты, уравнения,основные геометрические понятия, треугольники

XI - Натуральные числа, действительные числа, корни, алгебраические выражения, разложение на множители, проценты, уравнения,системы уравнений, основные геометрические понятия, треугольники, окружность.

 

География:География материков и океанов, часовые пояса и градусная сетка

 

История:первобытное общество, древние государства Азербайджана, Азербайджан в составе Халифата, Азербайджан в IX- XI веках нашествие Сельджуков, государство Атабеков, Государство Гарагоюнлу, Аггоюнлу и Сефевиды. КультураXVвека.

 

Английскийязык:The noun, Pronoun, Verb, Complex object, Tenses, Agreement, Quantifiers

 

III QRUP

Русский язык: местоимение,глаголи его формы

 

МатематикаX - Натуральные числа, действительные числа, корни, алгебраические выражения, разложение на множители, проценты, уравнения,основные геометрические понятия, треугольники

XI - Натуральные числа, действительные числа, корни, алгебраические выражения, разложение на множители, проценты, уравнения,системы уравнений, основные геометрические понятия, треугольники, окружность.

История:первобытное общество, древние государства Азербайджана, Азербайджан в составе Халифата, Азербайджан в IX- XI веках нашествие Сельджуков, государство Атабеков, Древний Рим и Греция тюркские государства в Раннем средневековье, арабский халифат, Государство Гарагоюнлу, Аггоюнлу и Сефевиды, Культура XVвека.

Литература: X- Карамзин, Фонвизин, Державин, Пушкин.

XI – "Слово” , 18 век, Грибоедов, Жуковский, Пушкин.

 

Английскийязык:The noun, Pronoun, Verb, Complex object, Tenses, Agreement, Quantifiers

 

IV QRUP

Математика X - Натуральные числа, действительные числа, корни, алгебраические выражения, разложение на множители, проценты, уравнения,основные геометрические понятия, треугольники

XI - Натуральные числа, действительные числа, корни, алгебраические выражения, разложение на множители, проценты, уравнения,системы уравнений, основные геометрические понятия, треугольники, окружность.

 

Химия:IX-X-Первоначальные химические понятия, , количество вещества, закон Авогадро, Периодический закон , строение атома,химическая связь и степень окисления, классификация химическихреакций и тепловой эффект,реакции окисления ивосстановления, скорость химических реакций

 

XI- Первоначальные химические понятия, , количество вещества, закон Авогадро, Периодический закон , строение атома,химическая связь и степень окисления, классификация химических реакций и тепловой эффект,реакции окисления ивосстановления, скорость химических реакций, растворы, электролитическая диссоциация, электролиз, гидролиз,оксиды,основания, кислоты, соли

 

Биология:X- Цитология, Биохимия, Деление клетки.

XI- Деление клетки, Размножение и онтогенез, эволюционное теория, Антропогенез.

 

Русский язык:местоимение,глаголи его формы.

Физика:X -Прямолинейное равномерное и неравномерное движение. Равномерное движение по окружности. Законы Ньютона.Импульс тела. Энергия. Механическая работа и мощность. Механические колебания и волны.

XI - X - Прямолинейное равномерное и неравномерное движение. Равномерное движение по окружности. Законы Ньютона. Импульс тела. Энергия. Механическая работа и мощность. Механические колебания и волны, Аэрогидростатика.

 

 

 


 

скачать dle 10.4фильмы бесплатно
Yuxarı
  • Tərtibat:
  • aynursadiqova@list.ru